Hotline: 1900 1129

Văn bản

V/v triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58333/QĐ-CT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ XÁC THỰC CỦA CƠ QUAN THUẾ

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một sđiều của Luật Qun lý thuế, Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cQuyết định s 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 ca Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chc của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn c Quyết định s 106/QĐ-BTC ngày 14/01 /2010 của Bộ trưng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của các Vụ, Văn phòng thuộc Tng cc Thuế;

Căn cQuyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Cục Thuế trực thuộc Tng cục Thuế;

Căn cQuyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 ca Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế và chc năng, nhiệm vụ của các Đội thuế thuộc Chi cục Thuế;

Căn c Quyết định s1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ i chính vviệc tđim sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Căn cứ Công văn s 3435/TCT-CNTT ngày 24/08/2015 về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã xác thực ca quan thuế.

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tin học và Phòng Kiểm tra thuế s 2.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho 6 doanh nghiệp (theo danh sách đính kèm);

Điều 2. Cốc doanh nghiệp thực hiện thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, thực hiện phát hành, sử dụng hóa đơn xác thực có giá trị theo quy định tại Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế:

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký: Trưởng Phòng Tin học; Trưởng Phòng Kiểm tra số 2; Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng; Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận Cầu Giấy và các doanh nghiệp có tên trong danh sách đính kèm tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;

- Lãnh đạo Cục (đ báo cáo);
- Website Cục Thuế;
- Lưu VT, Ktra2, TH (02);

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Viên Viết Hùng

 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC CỦA CƠ QUAN THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-CT ngày        /09/2015 của Cục thuế TP Hà Nội)

TT

MST

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ doanh nghiệp

Ghi chú

1

0100109956

Công ty cphn truyn hình p Hà Nội

S30 Trung Liệt, Quận Đng Đa, TP Hà Nội

 

2

0101300842

Công ty TNHH phát trin công nghệ Thái Sơn

Số 99B tổ 70 HQuỳnh, phường Thanh Nhà, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội

 

3

0105926285

Công ty TNHH 1 thành viên TCT Truyền hình Cáp

S844 đường La Thành, Qun Ba Đình, TP Nội

 

4

0106538422

Công ty TNHH Bkav Online

P401 tầng 4 a nhà HH1 khu DT Yên Hòa, Quận Cầu Giy, Tp Hà Nội

 

5

0311609355-001

Chi nhánh Công ty Cổ phn Bán lkỹ thuật số FPT tại Hà Nội

Tòa nhà FPT Cầu Giấy, đường Duy Tân, Quận Cầu Giy, Hà Nội

 

6

0104232968

Công ty TNHH hệ thống thông tin Ngân hàng tài chính FPT

Tng 22 tòa nhà Kcangnam Landmark72, E6 Phm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

 

Các tin khác